Close

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iz:

1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

dana masaże Danuta Kuźmiak

reprezentowana przez Danutę Kuźmiak z siedzibą ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 93, lok. 32, 71-443, Szczecin. Z administratorem można skontaktować się osobiście lub pisemnie na w/w adres.

2

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przeze mnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest:

  • – art. 6 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  •  
  • – art. 6 ust 1 pkt c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  •  
  • – art 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stroną trzecią.

3

Przetwarzaniu podlegają Państwa dane zwykłe w postaci: imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych (email lub/i nr telefonu)

4

Państwa dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj:

 

  • – w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe
  •  
  • – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5

Pani/Pana dane są powierzane firmie Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-722), ul. Łucka 2/4/6, lok U 4, 00-845 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 celem ułatwienia procesu rezerwacji i usług z tym związanych takich jak: rezerwacja, odwołanie rezerwacji oraz przypomnienie o wizycie. Polityka prywatności firmy Booksy sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej: http://booksy.com/pl-pl/p/privacy 

6

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

7

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.